120% skuteczności

120% skuteczności?

Czy można odzyskać od dłużnika więcej niż należność główną?

Czy można od dłużnika odzyskać więcej niż należność główną i odsetki?
TAK

Można od dłużnika odzyskać należność główną, odsetki oraz KOSZTY WINDYKACJI.

Przepisy Ustawy o terminach Zapłaty w transakcjach handlowych nakładają na dłużnika obowiązek zwrotu wierzycielowi poniesionych przez niego kosztów windykacji. GKPZ w trakcie prowadzenia spraw uwzględnia te przepisy i kompleksowo zajmuje się sprawą. W związku z faktem, iż przepis dotyczy zwrotu poniesionych kosztów  windykacja składa sięz dwóch etapów: odzyskania należności głównej w wyniku której klient uiszcza na rzecz GKPZ zapłatę za usługę a następnie automatyczne obciążenie dłużnika kwotą poniesionych przez klienta kosztów. Cała operacja dokonywana jest w ramach jednej umowy i nie wymaga szczególnego zaangażowania ze strony klienta.

Przykładowa sprawa:
  • wartość należności głównej: 10.000,00 zł
  • przeterminowanie w dniu przekazania do windykacji: 6 miesięcy
  • okres trwania procesu windykacji: 1 miesiąc
  • stawka odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych: 9,5%
  • dyskonto (wynagrodzenie GKPZ): 16% odzyskanej należności głównej
SYMULACJA:

120% skuteczności pz 12:27