Otrzymanie pozwu

Otrzymanie pozwu

71 33 45 415 Wyślij wiadomość

Otrzymaliście Państwo pozew?

 

 

Podstawowym narzędziem prawnym mającym skłonić dłużnika do zapłaty jest sądowe postępowanie o zapłatę. Sąd doręczy Państwu za pośrednictwem poczty pozew wraz z nakazem zapłaty.

Na tym etapie istnieje wciąż możliwość polubownego rozwiązania sprawy. Postępowanie sądowe dąży bowiem do otrzymania tytułu egzekucyjnego, a co za tym idzie – otworzy nam drogę dla skierowania Państwa sprawy do komornika. Tak wcale nie musi być, jednakże potrzebna jest Państwa inicjatywa.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie sprawy przez naszą firmę jest wciąż ten sam specjalista, którego poznaliście Państwo poprzez wezwanie do zapłaty, a najpewniej również podczas rozmów telefonicznych lub wizyty terenowej.

Przed podjęciem decyzji o dalszym postępowaniu w przypadku otrzymania pozwu prosimy wziąć pod uwagę fakt, że złożenie powództwa świadczy nie tylko o determinacji wierzyciela-powoda, wiąże się również z określonymi kosztami, które on ponosi. Podmiot wchodzący na drogę prawną z pewnością będzie dążył do ich odzyskania, podejmując różnorakie działania prawne.

Radzimy ostrożnie podchodzić do licznych poradników, które można znaleźć w internecie. Mogą one zawierać błędy albo dotyczyć zupełnie innych przypadków niż Państwa sprawa (np. długi konsumenckie, parabankowe itp.). Dług leżący po Państwa stronie jest zwykle bezsporny, ponieważ wynika z braku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę, a kwestie ewentualnych reklamacji powinny być wyjaśniane dużo wcześniej.

Oczywiście wiemy, że część z Państwa nie zdecyduje się na polubowne załatwienie sprawy i podejmie działania mające na celu opóźnienie wydania prawomocnego wyroku. Prosimy jedynie pamiętać, że będzie się to wiązać z dodatkowymi dolegliwymi konsekwencjami dla Państwa finansów. Muszą się Państwo liczyć nie tylko z kolejnymi odsetkami, ale również z ryzykiem poniesienia większych kosztów sądowych.

Obowiązuje bowiem generalna zasada, w myśl której przegrywający proces musi zwrócić koszty jego prowadzenia stronie wygrywającej. Zmuszenie powoda do ponoszenia kolejnych kosztów (wielokrotne rozprawy, opinie biegłych) zwiększy tylko kwotę zasądzonych przez sąd kosztów postępowania. Zmniejszy też pole do rozmów, jeśli na tym etapie zechcecie Państwo porozumieć się bez konieczności prowadzenia egzekucji.

Powyższe uwagi dotyczą na równi najczęstszych w naszej praktyce postępowań – o zapłatę, jak również innych, których się podejmujemy – także tych na gruncie prawa upadłościowego czy rodzinnego.

Wierzyciel, wnioskodawca, powód mogą zawrzeć z Państwem ugodę jeśli odpowiednio szybko zareagujecie. Natomiast po uprawomocnieniu orzeczenia sądowego sytuacja ulega zmienie, a wierzyciel uzyskuje dodatkowe uprawnienia.

Otrzymanie pozwu pz 13:25