Szansa na skuteczne zmniejszenie poziomu należności – Gazeta Finansowa

Szansa na skuteczne zmniejszeni...

71 33 45 415 Wyślij wiadomość

Szansa na skuteczne zmniejszenie poziomu należności – Gazeta Finansowa

Polskie firmy coraz chętniej sprzedają wierzytelności, dostrzegając w tym działaniu szansę na skuteczne zmniejszenie poziomu należności. Przedsiębiorcy akceptują udzielanie dyskonta przy sprzedaży wierzytelności, ponieważ dostrzegają korzyści ze sprzedaży długu, poprawiają swoją płynność finansową, uwalniają zasoby pracownicze do realizacji podstawowych, niewindykacyjnych celów firmy.Zdarza się, że cena za wierzytelność może wydawać się zbywcy za niska. W przypadku bezwarunkowego zakupu wierzytelności dojdzie ona do kilkunastu procent jej nominalnej wartości. Zbywcy muszą być świadomi, że firma windykacyjna w zamian za podjęcie ryzyka związanego z wierzytelnością, oczekuje adekwatnego zysku. W przypadku wierzytelności niemasowych, wynikających z obrotu gospodarczego, dochodzi jeszcze jedna cecha mająca wpływ na wycenę: niepowtarzalność wierzytelności B2B. Każda z nich powstaje w następstwie różnych zdarzeń gospodarczych i dlatego jest obarczona innym ryzykiem.Rodzaje sprzedaży wierzytelnościNa rynku możemy spotkać trzy rodzaje sprzedaży wierzytelności: bieżących o niewielkim przeterminowaniu, tzw. „śmieciowych” (przedawnionych lub po bezskutecznej windykacji) oraz sprzedaż not odsetkowych. W przypadku wierzytelności bieżących do transakcji sprzedaży dochodzi stosunkowo rzadko – z powodu dużej rozbieżności między oczekiwaniem sprzedawcy a ofertą nabywcy oraz ze względu na dużą nieufność firmy windykacyjnej w stosunku do długu, którego firma chce się pozbyć za niską cenę.W przypadku wierzytelności „śmieciowych” jakakolwiek cena jest dla zbywcy korzystna (najczęściej oscyluje w granicach 2-3 proc. wartości długu). Pozwala ona nie tylko na uzyskanie jakichkolwiek środków z tytułu należności bez realnej dla wierzyciela wartości, ale również na oczyszczenie bilansu i uporządkowanie spraw podatkowych w firmie. Dla większości wierzycieli należność przedawniona lub zakończona bezskuteczną egzekucją stanowi jedynie obciążenie i generuje koszty. Dla firmy windykacyjnej przyjęcie kolejnej sprawy i podjęcie czynności windykacyjnych to normalne, codzienne działanie.Sprzedaż not odsetkowychPrzy sprzedaży not odsetkowych odzyskane odsetki stanowią dodatkowy przychód dla wierzyciela. Ich dochodzenie może jednak pogorszyć relacje z kontrahentami. Sytuacja, w której kontrahent-dłużnik jednocześnie otrzymuje ofertę wierzyciela oraz obciążenie odsetkami za poprzednie transakcje, może być niezręczna.

Sprzedaż not jest zatem złotym środkiem: wierzyciel przekazuje dłużnikowi jasny sygnał, że zwykł dochodzić swoich należności, nie uczestniczy jednak w tym procesie. Dzięki temu dyscyplinuje kontrahentów i pozwala na częściową rekompensatę za ich kredytowanie, a jednocześnie minimalizuje ryzyko pogorszenia z nimi relacji.Odroczony termin płatnościNa rynku przedsiębiorcy mogą napotkać także oferty zakupów wierzytelności z odroczonym terminem płatności i możliwością wycofania się z transakcji. Takie propozycje powinny spotykać się z dużą nieufnością po stronie sprzedawców. Sprzedaż tego typu jest bardzo ryzykowna. Czas, kiedy wierzytelność stała się własnością nabywcy, może być czasem straconym. Trudno też przewidzieć, jak chwilowy wierzyciel zmieni nabytą wierzytelność poprzez czynności prawne z dłużnikiem.Piotr Filosek
, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Południe Zachód


źródło: www.gazetafinansowa.pl

Szansa na skuteczne zmniejszenie poziomu należności – Gazeta Finansowa pz 16:47