Słownik

Słownik

71 33 45 415 Wyślij wiadomość

Słownik

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż

AKCEPT
Zgoda na przyjęcie na siebie zobowiązania do spełnienia jakiegoś świadczenia we własnym imieniu, ale na rachunek (czyli ze skutkiem ekonomicznym) innej osoby, poświadczona przez podpis na dokumencie, charakterystyczna w obrocie wekslowym.

AKTYWA
Pieniądze pochodzące ze składek, które inwestuje fundusz.

AKCEPTANT
Trasat weksla trasowanego, który przyjął weksel. Z chwilą złożenia podpisu na wekslu trasowanym, oznaczającego akcept weksla, trasat staje się akceptantem weksla, co oznacza, że przyjął on skierowane do siebie polecenie zapłaty określonej w wekslu sumy wekslowej, która ma być dokonana w oznaczonym miejscu i czasie.

AKCJA
Papier wartościowy, dokument świadczący o udziale jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej, uprawniający go do otrzymywania dywidend i uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

AKT OSKARŻENIA
Pismo procesowe uprawnionego oskarżyciela skierowane do sądu, żądające orzeczenia o winie i karze. Zawiera wskazanie sprawcy przestępstwa, opis zarzucanego mu czynu i uzasadnienie oskarżenia. Akt oskarżenia oskarżyciela publicznego kończy postępowanie przygotowawcze i przedstawia się go sądowi wraz z aktami sprawy.

ANEKS
Zmiana w umowie kredytowej/rachunku bankowym/umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub innej. Zmiany powinny być dokonywane na piśmie.

APORT
Wkład wspólnika do spółki przyjmujący w całości lub w części charakter świadczenia niepieniężnego.

AUDYT
Audytem określa się rozmaite działania przeprowadzane przez podmioty kontrolujące dane zakresy działania danych firm. Możemy zatem mieć do czynienia z audytem księgowym, finansowym, energetycznym, prawnym. Jednym słowem audyt jest zbiorczą opinią ukazującą stan /kondycję/ danej firmy na danej płaszczyźnie.

AWAL
Inaczej zwany poręczeniem wekslowym. W celu zabezpieczenia spłaty udzielonych wierzytelności (głównie udzielonych kredytów i gwarancji bankowych) bank może przyjąć weksel in blanco poręczony. Banki życzą sobie ustanowienia poręczenia wekslowego, kiedy np. majątek wystawcy weksla nie gwarantuje w dostatecznym stopniu spłaty należności banku. Poręczycielami mogą być zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. Poręczenie wekslowe powstaje z chwilą złożenia na wekslu lub na przedłużku podpisu przez poręczyciela. Poręczenie powinno wskazywać za kogo zostało udzielone, zaś przy braku takiego wskazania przyjmuje się, że zostało udzielone za wystawcę weksla. Odpowiedzialność poręczyciela ma charakter: akcesoryjny (tzn. jest taka sama jak osoby, za którą poręczono), solidarny (poręczyciel odpowiada solidarnie z innymi dłużnikami wekslowymi do całej sumy wekslowej, za którą poręczył) oraz samoistny (zobowiązanie poręczyciela jest ważne nawet gdyby zobowiązanie, za które poręczył było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny). Najlepszym poręczycielem jest inny uznany bank bądź osoba dysponująca znacznym majątkiem bez dodatkowych zobowiązań.

do góry ^

BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY Oświadczenie banku będące (na mocy prawa bankowego) tytułem egzekucyjnym; na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest bankowy tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności nadaną przez sąd, komornik lub urząd skarbowy mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne.

BEZSKUTECZNA EGZEKUCJA
Etap postępowania egzekucyjnego w którym organ egzekucyjny nie jest w stanie zaspokoić całości lub części wierzytelności przy posiadanej wiedzy o składnikach majątku dłużnika.

BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG)
Przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze tj. informacje o rzetelnym lub nierzetelnym wywiązywaniu się z zobowiązań płatniczych konsumentów i przedsiębiorców

do góry ^

CALL CENTER
(ang. dosłownie = centrum telefoniczne) Całość infrastruktury służącej do masowego kontaktu z klientami przy użyciu telefonu jako medium. Obecnie, z uwagi na rozszerzenie form kontaktu, mówi się o Contact Center. Jeden z kluczowych elementów wchodzących w skład zarządzania firmą opartą o Customer Relationship Management (czyli Zarządzanie Relacjami z Klientem).

CEDENT
Osoba przekazująca swoje prawa do wierzytelności komuś innemu.

CESJONARIUSZ
(p.łc. cessionarius ‘odstępujący’) praw. osoba przyjmująca czyjeś prawa do czegoś lub wierzytelności od kogoś innego (cedenta).

CESJA
Przelew wierzytelności – polega na tym, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (art. 509 kodeksu cywilnego).

CREDIT SCORING
Metoda oceny zdolności kredytowej stosowana przy kredytach konsumpcyjnych. Polega na przyznawaniu wnioskodawcy punktów na podstawie jego danych osobistych i majątkowych.

CRM
Zrządzanie relacjami z klientem – koncepcja marketingowa albo rodzaj systemu informatycznego. To strategia biznesowa polegająca na selekcjonowaniu i zarządzaniu klientami w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści. CRM wymaga wprowadzenia filozofii i kultury biznesu skierowanej na klienta, zapewniającej efektywne procesy marketingu, sprzedaży i serwisu. Ogólnym celem organizacji stosującej zasady CRM jest dbanie o zadowolenie, zaufanie i utrzymanie oraz lojalność klientów, oraz o możliwie najlepsze wykorzystanie ich potencjału nabywczego przez odpowiednie formowanie produktów i oferty.

do góry ^

DANE OSOBOWE
Oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

DŁUG
Jest to obowiązek spełnienia jakiegoś świadczenia na rzecz innej osoby. Długiem jest zatem wszystko to, czego może od zobowiązanego (dłużnika) żądać osoba uprawniona (wierzyciel): zapłata sumy pieniężnej; pomalowanie pokoju; zwrot rzeczy. Dług może wynikać z zawartej umowy (np. umowa sprzedaży gdzie kupujący ma obowiązek zapłaty ceny, a sprzedający wydania przedmiotu), ale także z orzeczenia sądu, decyzji administracyjnej, wyrządzonej komuś szkody.

DŁUŻNIK
– Osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela) na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego (np. kupujący jest dłużnikiem sprzedawcy, gdyż ma obowiązek zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży);
– Strona postępowania egzekucyjnego (osoba wskazana jako dłużnik w tytule wykonawczym, czyli w orzeczeniu sądu lub innym dokumencie zaopatrzonym w klauzulę wykonalności).

do góry ^

EGZEKUCJA ZOBOWIĄZAŃ
Przymusowe ściąganie należności w trybie postępowania egzekucyjnego przez urząd komornika/urząd skarbowy.

EGZEKUCJA BEZPOŚREDNIA
Windykacja prowadzona przez Egzekutorów Terenowych zmierzająca do nawiązania osobistego kontaktu z dłużnikiem i polubownego odzyskania wierzytelności.

EGZEKUTOR
W postępowaniu egzekucyjnym, pracownik organu egzekucyjnego wyznaczony do dokonywania czynności egzekucyjnych.

EGZEKUTOR TERENOWY
Pracownik Grupy Kapitałowej Południe Zachód Sp. z o.o., prowadzący egzekucję bezpośrednią.

EUROPEJSKI TYTUŁ EGZEKUCYJNY
To orzeczenie wydawane w niektórych bezspornych sprawach przez sąd państwa członkowskiego UE. Żeby orzeczenie to miało charakter europejski, należy do niego dołączyć odpowiednie zaświadczenie wydane przez Sąd państwa które wydało tytuł egzekucyjny.

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Rejestr przedsiębiorstw (w odróżnieniu od rejestru handlowego) na terenie gminy; wpisowi podlega prowadzenie działalności gospodarczej przez spółki cywilne i osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą; wprowadzona ustawą o działalności gospodarczej z 23 XII 1988r.

do góry ^

FAKTORING
Przekazywanie, pośredniczenie; przekazanie wyspecjalizowanej firmie (faktorowi) wszystkich niezbędnych uprawnień do prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa (w tym ściąganie wierzytelności i prowadzenie sporów z klientami).

FAKTURA, RACHUNEK
Dowód transakcji kupna-sprzedaży wystawiany przez dostawcę. Rozróżnia się faktury celne, eksportowe, handlowe, importowe, konsygnacyjne, legalizowane, oryginalne, ostateczne, poświadczone, pro forma, sprzedaży, wewnętrzne, wysyłkowe, zakupu; na fakturze znajduje się data, informacje o nabywcy oraz sprzedawcy wraz z ich dodatkowymi danymi (np. Numerem Identyfikacji Podatkowej), a także z ceną oraz ilością kupionych towarów. Faktura stanowi dokument, że transakcja kupna-sprzedaży została zawarta; faktura jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych dokumentów handlowych.

do góry ^

GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI
To narzędzie ułatwiające obrót wierzytelnościami; jednocześnie najczęściej stanowi rejestr nierzetelnych kontrahentów, poprzez upublicznienie danych dłużnika oraz wysokości kwoty jego zadłużenia; stanowi źródło informacji dotyczących postawy potencjalnych kontrahentów, przy zawieraniu nowych transakcji; giełda działa na podstawie ogłoszonego publicznie regulaminu.

GWARANT
Osoba dająca gwarancję, poręczyciel.

do góry ^

HIPOTEKA
Forma zabezpieczenia wierzytelności, polegająca na ustanowieniu rzeczowego prawa na nieruchomości dłużnika na rzecz wierzyciela wpisanego do księgi wieczystej; w przypadku nie wywiązania się dłużnika ze zobowiązania wobec wierzyciela, ten ostatni ma prawo do zaspokojenia swojego roszczenia (lub jego części) z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na zmianę właściciela przedmiotowej nieruchomości (wyłącznie na drodze egzekucji sądowej). Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki.

do góry ^

INKASO
Jedna z form rozliczeń bezgotówkowych stosowanych w Polsce pomiędzy jednostkami gospodarczymi; polega na złożeniu przez wierzyciela, będącego dostawcą towarów, wykonawcą robót lub usług, polecenia do finansującego go banku, by inkasował należności od odbiorcy; Inkaso to także pobieranie należności gotówkowych z tytułu weksli, czeków, papierów wartościowych, listów przewozowych, itp.

do góry ^

KALKULATOR ODSETKOWY – sprawdź jakie to proste
Jest to program umożliwiający obliczanie odsetek podatkowych, ustawowych i umownych.
Za pomocą kalkulatora odsetkowego możemy wyliczyć aktualne odsetki od pojedynczej kwoty. Ponadto kalkulator odsetkowy wylicza odsetki przy ratalnej spłacie należności (nota odsetkowa).
Wyświetla i drukuje szczegółowe zestawienia obliczonych odsetek wraz z tabelą zmian wartości odsetek podatkowych lub ustawowych.
Posiada możliwość wydruku oraz eksportu do formatu PDF.

KAPITALIZACJA ODSETEK
Powiększanie podstawy naliczania odsetek od pieniędzy złożonych na rachunku bankowym; odsetki nie wybrane przez klienta po określonym okresie oszczędzania zostają dopisane do kwoty podstawowej, wpłaconej na początku; suma kwoty początkowej plus odsetki od niej stanowią w następnym okresie podstawę do naliczania nowych odsetek.

KOMORNIK
Urzędnik państwowy powołany do pełnienia czynności egzekucyjnych i innych wskazanych w ustawach; okręg urzędowy komornika, tzw. rewir, obejmuje zasadniczo okręg sądu rejonowego lub jego część; jeżeli przy sądzie rejonowym urzęduje kilku komorników, podział czynności pomiędzy nimi (miejscowy lub rzeczowy) oznacza prezes tego sądu; rewir komornika może obejmować okręgi kilku sądów rejonowych tego samego sądu okręgowego; w tych przypadkach ustalenie i zmiana rewiru oraz oznaczenie sądu, przy którym komornik urzęduje, należy do prezesa sądu okręgowego.

KOMPENSATA – POTRĄCENIE
Sposób umorzenia wierzytelności wzajemnych w sytuacji, gdy dwa podmioty są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami; każda ze stron może wówczas potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym; na skutek kompensaty obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

KONSUMENT
Osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r., Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

KONWERSJA DŁUGU
Zmiana warunków pożyczki (stopy procentowej, waluty, terminu i warunków spłaty) na inne, z reguły korzystniejsze dla dłużnika; w istocie jest to przeważnie zastąpienie istniejącej pożyczki przez nową; jej celem jest przeważnie dążenie dłużnika do obniżenia kosztów obsługi długu; konwersja może dotyczyć pożyczek wewnętrznych i zagranicznych; jej zasadą jest zgoda wierzyciela, choć zdarzają się od niej wyjątki; konwersja długu może polegać także na dobrowolnej zmianie formy spłaty: dług za zgodą lub na wniosek dłużnika może zostać zamieniony na udział w majątku dłużnika (np. dotychczasowy wierzyciel staje się współwłaścicielem firmy, której pożyczył pieniądze) lub też dłużnik może zostać zobowiązany do przeznaczenia równowartości długu lub jego części na wskazany przez wierzyciela cel (np. na ochronę środowiska); ma to miejsce często w przypadku długów przeterminowanych.

do góry ^

LIKWIDACJA
Zakończenie działalności gospodarczej przez podmiot gospodarczy w wyniku nie spełniania przez niego pewnych określonych uwarunkowań funkcjonowania; w odniesieniu do przedsiębiorstw likwidacja oznacza proces zakończenia działalności z przyczyn ekonomicznych – przede wszystkim w wyniku niskiej efektywności gospodarowania, lub z innych przyczyn – np. dla celów prywatyzacji, z uwagi na wymogi ochrony środowiska itp.; proces likwidacji organizuje i przeprowadza likwidator powoływany przez właściciela przedsiębiorstwa (w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych – organ założycielski), który na okres likwidacji przejmuje obowiązki i uprawnienia wszystkich organów przedsiębiorstwa.

do góry ^

MONITORING NALEŻNOŚCI
to narzędzie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, które ze wzglądu na masowy charakter prowadzonej działalności, mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. W związku z tym, nawet krótkie kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować powstawanie poważnych zatorów płatniczych. Wprowadzenie monitoringu bieżących należności skutkuje znaczącą poprawą płynności finansowej, wyrobieniem dyscypliny płatniczej u odbiorców oraz obniżeniem kosztów obsługi klientów przez znaczące zmniejszenie liczby należności trudno ściągalnych w portfelu. Z monitoringu należności mogą korzystać zarówno firmy posiadające klientów indywidualnych jak i podmioty gospodarcze prowadzące działalność typu B2B, których klientami są małe i średnie przedsiębiorstwa.

do góry ^

NAKAZ ZAPŁATY
To rodzaj wyroku, w którym sąd, na podstawie przepisów szczególnych, rozstrzyga sprawę, co do jej istoty. Jest wydawany np.: w postępowaniu gospodarczym, w trybie postępowania nakazowego. To szybkie narzędzie dyscyplinujące nierzetelnego dłużnika, w przypadku, gdy powód dochodzi np.: roszczenia pieniężnego. Jednak okoliczności uzasadniające żądanie muszą być udowodnione: dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym. Nakaz zapłaty może być wydany także przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu, należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości; jeżeli pozwany nie wniesie skutecznie w całości lub w części zarzutów przeciwko nakazowi zapłaty w terminie 2 tygodni od jego doręczenia – nakaz ma moc prawomocnego wyroku.

NALEŻNOŚĆ
Uprawnienie osoby fizycznej lub prawnej do otrzymania w określonym terminie określonego świadczenia rzeczowego lub pieniężnego od innej osoby fizycznej lub prawnej; w rachunkowości podmiotów gospodarczych należności są kategorią wyłącznie pieniężną i oznaczają wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych, stanowią aktywa podmiotu gospodarczego; w tym przypadku powstanie należności jest efektem prowadzonej działalności gospodarczej i poprzedza przypływ środków pieniężnych do podmiotu gospodarczego; można je podzielić wg różnych kryteriów, wśród których do najważniejszych należą:
1) obszar rozliczeń – należności krajowe i zagraniczne; termin płatności – należności krótkoterminowe i długoterminowe,
2) stopień wymagalności – należności prawidłowe (terminowe) i przeterminowane (przedawnione),
3) tytuł powstania – należności z tytułu dostaw, robót i usług, wypłaconych zaliczek, kar umownych, karnych odsetek itd.,
4) osoba dłużnika – należności od odbiorców produktów i usług, od pracowników, budżetowe itd.,
5) stopień realności – pewne, wątpliwe, sporne, nieściągalne; przeciętny okres regulowania należności – tj. czas od momentu ich powstania do momentu wpływu środków pieniężnych z tytułu danej należności – nazywa się cyklem należności i jest wykorzystywany w analizie sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.

NIEWYPŁACALNOŚĆ
Niemożliwość terminowego spłacania bieżących zobowiązań; występuje, gdy podmiot gospodarczy nie jest w stanie zapewnić ciągłości spłaty rachunków bieżących z powodu braku gotówki; niewypłacalność może doprowadzić do upadłości przedsiębiorstwa.

NOTA ODSETKOWA – sprawdź jak łatwo ja wystawić
Dokument finansowy w którym wykazana jest kwota należnych odsetek i podstawa ich naliczenia.

do góry ^

ODSETKI – sprawdź jak łatwo je policzyć
Dochód otrzymany przez pożyczkodawcę za rezygnację z dysponowania pożyczonym kapitałem. Cena, jaką musi zapłacić pożyczkobiorca za możliwość uzyskania kapitału i swobodnego nim dysponowania.

ODSETKI USTAWOWE – sprawdź jak łatwo je policzyć
Odsetki ustawowe stanowią najpowszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki ustanowieniu odsetek ustawowych strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie może być częściowe, ale bez kosztownych procedur dowodowych.
Odsetki ustawowe należą się zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej.

ODSETKI KARNE (UMOWNE) – sprawdź jak łatwo je policzyć
Odsetki przysługujące wierzycielowi za nieterminowe regulowanie przez dłużnika zobowiązań wynikających z umowy.

OSOBA FIZYCZNA
W obowiązującym prawie każdy człowiek; osobie fizycznej przysługuje tzw. zdolność prawna – zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków może ono mieć prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa cywilnego (np. być dłużnikiem czy spadkobiercą); zgodnie z naszym prawem zdolność prawna osób fizycznych rozpoczyna się w momencie narodzin, zarejestrowanych przez odpowiedni urząd w postaci aktu urodzenia, a kończy się z chwilą śmierci stwierdzonej w akcie zgonu.

OSOBA PRAWNA
Podmiot stosunków cywilnoprawnych; na gruncie polskiego kodeksu cywilnego z 1964 r. osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną; osobowość prawną przyznaną szczególnymi przepisami posiadają m.in. przedsiębiorstwa państwowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, fundacje; do osób prawnych nie należą jednak: gminy, instytucje państwowe, szkoły, itp.; osoba prawna prowadzi działalność za pośrednictwem organów, którymi mogą być władze wewnętrzne, np. dyrektor, zarząd, ustanowiony są na podstawie stosownej ustawy i statutu.

OUTSOURCING
Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu – outsourcerowi) zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach stanowiących podstawę jej działań, w których osiąga przewagę konkurencyjną. Outsourcing może dotyczyć np. doradztwa, usług księgowości, pozyskiwania zasobów ludzkich itp.

do góry ^

PORĘCZENIE
W oparciu o przepisy kodeksu cywilnego w umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w przypadku, gdy dłużnik zobowiązania nie wykona.

PRINT HOUSE
System pozwalający na masowe generowanie pisemnych, zindywidualizowanych wezwań do zapłaty, dzięki nowoczesnym metodom obróbki danych.

PRZEDSIĘBIORCA
Osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą (czyli zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych. Wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły).

PRZEJĘCIE DŁUGU
Czynność prawna, wskutek której osoba trzecia wstępuje w miejsce dłużnika, przez co zostaje on zwolniony z długu; przejęcie długu następuje najczęściej poprzez umowę zawartą między wierzycielem a osobą trzecią (firmą zewnętrzną) za zgodą dłużnika lub przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; umowa o przejęcie długu powinna być, pod rygorem nieważności, sporządzona w postaci pisemnej.

PRZEDAWNIENIE
Instytucja prawa cywilnego, jedna z postaci dawności służąca stabilizacji obrotu prawnego poprzez ograniczenie lub wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej po upływie określonego czasu. Poddanie roszczeń reżimowi przedawnienia stanowi rozwiązanie konfliktu pomiędzy interesami bezczynnego wierzyciela, który nie wykonuje swojego prawa, a interesem dłużnika, nad którym ciąży ryzyko konsekwencji niewykonanego obowiązku albo który nawet wykonał swoje zobowiązanie, lecz na skutek upływu czasu nie potrafi tego udowodnić.

Terminy przedawnienia
Kodeks cywilny przewiduje cztery podstawowe terminy przedawnienia:
* ogólny – 10 lat;
* dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata;
* dla roszczeń o świadczenie okresowe(np. czynsz najmu, alimenty, raty kredytowe) – 3 lata;
* dla wszystkich roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, poza roszczeniami okresowymi należnymi w przyszłości – 10 lat.

Dalsze księgi kodeksu, a także inne ustawy przewidują liczne odstępstwa od przedstawionych zasad. Oto najważniejsze z nich:
* dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych – 3 lata od od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, lecz nie później niż 10 lat od daty popełnienia czynu; 10-letni termin nie znajduje zastosowania przy roszczeniu o naprawienie szkody na osobie;
* dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych będących przestępstwami – 20 lat od daty popełnienia przestępstwa;
* dla roszczeń przedsiębiorcy z tytułu dokonanej sprzedaży – 2 lata;
* dla roszczeń z tytułu umowy przewozu – 1 rok;
* dla roszczeń pracodawcy i pracownika ze stosunku pracy – 3 lata.

Ponadto orzecznictwo sądowe wypracowało dodatkowe szczególne reguły przedawnienia roszczeń ubocznych powiązanych z innym roszczeniem. Taki charakter mają odsetki za opóźnienie, które przedawniają się w terminie przewidzianym dla świadczeń okresowych, jednak najpóźniej z chwilą przedawnienia roszczenia o kwotę główną.

PRZERWANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA
Okres niezakończonego przedawnienia może być zniweczony poprzez:
1). Przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Bieg przedawnienia przerywają następujące działania wierzyciela:
* wniesienie pozwu;
* złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przed sądem;
*zgłoszenie w procesie zarzutu potrącenia wierzytelności wzajemnej przez pozwanego wierzyciela;
* złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu;
* zgłoszenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego;
* złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji.
2) Przez wszczęcie mediacji;
2) Przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której przysługuje. Wyróżnia się dwie postaci uznania prowadzącego do przerwania biegu przedawnienia:
* uznanie właściwe będące umową, w której dłużnik stanowczo oświadcza, że jego dług istnieje w określonej wysokości,
* uznanie niewłaściwe będące oświadczeniem dłużnika, które nie wprost lecz pośrednio wskazuje na istnienie długu np. prośba o rozłożenie na raty, o przedłużenie terminu spłaty.

do góry ^

REGRES, ROSZCZENIE REGRESOWE, ROSZCZENIE ZWROTNE
Uprawnienie do żądania zwrotu całości lub części dokonanej zapłaty, np. w przypadku poręczenia lub żyrowania, przy odpowiedzialności czekowej, wekslowej, przy świadczeniu niepodzielnym, przy ubezpieczeniu, przy wypadku w zatrudnieniu.

REJESTR HANDLOWY
Urzędowy, jawny spis przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną; prowadzony jest przez sąd i zawiera podstawowe dane o przedsiębiorstwie, osobach nim zarządzających oraz o przedmiocie jego działalności gospodarczej.

REZERWY OBOWIĄZKOWE
Wyznaczona przez bank centralny obowiązkowa wpłata na rachunek banku komercyjnego w banku centralnym, stanowi to zabezpieczenie dla klientów banku komercyjnego przed jego ewentualnym bankructwem; sposób na realizację założeń polityki monetarnej państwa.

ROSZCZENIE
W prawie cywilnym, uprawnienia żądania od oznaczonej osoby konkretnego świadczenia, np. jeżeli ktoś naruszy prawo własności, powstają z tą chwilą określone roszczenie właściciela w stosunku do danej osoby; możliwość dochodzenia roszczenia jest ograniczona czasowo; generalną zasadą jest, że przedawnieniu ulegają wszystkie roszczenia majątkowe (wymierne w pieniądzu), jeśli przekraczają termin 10 lat, a 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gosp. lub roszczeń o świadczenia okresowe; czas przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, np. wyznaczonego od dnia zwrotu należnej sumy udzielonej pożyczki.

do góry ^

SEKURYTYZACJA
Jest rodzajem finansowania polegającym na przeniesieniu aktywów finansowych do spółki celowej, która następnie emituje papiery wartościowe zabezpieczone tymi aktywami lub wpływami pieniężnymi z tytułu tych aktywów.

SPÓŁKA AKCYJNA Według prawa polskiego spółka kapitałowa utworzona w rezultacie zgromadzenia przez wspólników kapitału akcyjnego w wysokości co najmniej 500 tys. zł, pokrytego gotówką bądź aportami, dzielącego się na akcje o równej wartości nominalnej; akcja stanowi podstawę nabycia praw wspólnika (akcjonariusza), może mieć charakter imienny lub na okaziciela, zwykły lub uprzywilejowany co do prawa głosu, dywidendy bądź podziału majątku w razie likwidacji spółki akcyjnej; utworzenie spółki akcyjnej wymaga ustanowienia jej statutu w formie aktu notarialnego; spółka nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego i jako osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem; akcjonariusze osobiście nie odpowiadają za zobowiązania spółki; władzami spółki akcyjnej są: zgromadzenie wspólników, zarząd oraz rada nadzorcza i komisja rewizyjna.

SPÓŁKA JAWNA
Spółka działająca na podstawie kodeksu spółek handlowych; nie różni się w zasadzie od spółki cywilnej, konieczne jest natomiast jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ścisłe przestrzeganie reguł oznaczenia firmy, czyli nazwy spółki; firma spółki jawnej musi zawierać nazwiska wszystkich wspólników albo nazwisko i przynajmniej pierwszą literę imienia jednego lub kilku wspólników z dodatkiem wskazującym na tę spółkę; spółki jawne najczęściej zakładane są w celu prowadzenia działalności gospodarczej na większą skalę; ze względu na koszty związane z rejestracją spółki jawnej i jej podobieństwo do spółki cywilnej tego typu forma nie istnieje w zasadzie w życiu gospodarczym; spółka jawna nie ma osobowości prawnej.

SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA
Forma spółki kapitałowej; przepisy prawa dopuszczają bowiem utworzenie takiej spółki tylko odnośnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej; niedozwolone jest ponadto tworzenie spółki jednoosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; tworzenie jednoosobowych spółek akcyjnych przewidziane jest dla Skarbu Państwa oraz związków samorządu terytorialnego i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa tworzonych w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i gdy spółka utworzona została z majątku pozostałego po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego (ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych).

SPÓŁKA KAPITAŁOWA
Rodzaj spółki, w której najważniejszym elementem jest majątek spółki (kapitał); należy do nich spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; od spółek osobowych wyróżnia je: zmienny kapitał i skład osobowy, posiadanie osobowości prawnej, skierowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki na samą spółkę, wyodrębnienie majątku spółki, prowadzenie spraw spółki pośrednio przez wspólników i ukształtowanie praw i obowiązków wspólników wobec spółki w sposób zróżnicowany.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Spółka osobowa oparta na prawie handlowym, powstała w wyniku umowy zawartej w formie aktu notarialnego; spółka komandytowa stanowi w zasadzie formę pośrednią pomiędzy spółkami osobowymi a kapitałowymi; przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem (jak w przypadku spółek osobowych), odpowiedzialność zaś przynajmniej jednego (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości wniesionego wkładu – sumy komandytowej (jak w przypadku spółek kapitałowych).

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SP. Z O.O.)
Spółka działająca na podstawie kodeksu spółek handlowych; w spółce z o.o. wspólnicy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa jedynie do wysokości swoich wkładów, tzn. nie odpowiadają majątkiem osobistym, z jednym wyjątkiem
– z majątku prywatnego udziałowca sp. z o.o. mogą być egzekwowane kwoty zadłużenia, jakie ma spółka z tytułu nie płaconych podatków; prawo nie wyznacza ani dolnej, ani górnej granicy liczby wspólników, oznacza to, że udziałowcem może być jedna osoba fizyczna lub osoba prawna; spółka powstaje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, nabywając jednocześnie osobowość prawną; korzyścią, jaką spodziewa się osiągnąć wspólnik jest, podobnie jak w spółce akcyjnej, dywidenda; najważniejszymi organami spółki są zarząd oraz zgromadzenie wspólników; ponadto umowa spółki może przewidywać powołanie komisji rewizyjnej lub rady nadzorczej (bądź obu jednocześnie).

SYNDYK MASY UPADŁOŚCIOWEJ
Osoba fizyczna bądź prawna wyznaczona przez sąd do zarządzania majątkiem osoby bądź instytucji postawionej w stan upadłości; zadaniem syndyka jest przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ściągnięcia wierzytelności do masy upadłości i zaspokojenia roszczeń wierzycieli (przeprowadzenie postępowania upadłościowego); upadły dłużnik jest zobowiązany wskazać i wydać cały swój majątek syndykowi, który przeprowadza likwidację aktywów i ustala listę wierzycieli oraz przygotowuje podział pomiędzy nich sumy uzyskanej z likwidacji.

do góry ^

TELEMARKETING
To jedna z form marketingu bezpośredniego, w której używa się telekomunikacji i technik przetwarzania danych połączonych z systemem zarządzania, w celu optymalizacji procesów komunikacji z klientem; zapewnia obustronne, spersonalizowane oddziaływanie firmy i konsumentów, mające na celu lepsze zaspokojenie potrzeb oraz poprawę efektywności firmy.

do góry ^

UGODA
Porozumienie, umowa, na mocy której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego, w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo, by uchylić spór istniejący lub mogący powstać; ugoda może być zawarta także przed sądem (ugoda sądowa).

UGODA PISEMNA
Zawarcie przez dłużnika pisemnej umowy z Grupy Kapitałowej Południe Zachód Sp. z o.o. w sprawie dobrowolnej spłaty długu.

UGODA USTNA
Zawarcie przez dłużnika ustnego porozumienia z Grupy Kapitałowej Południe Zachód Sp. z o.o. w sprawie dobrowolnej spłaty długu.

do góry ^

WEKSEL
Papier wartościowy, w którym wystawca (bądź wskazana przez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym terminie na rzecz remitenta (osoby, na rzecz lub zlecenie której ma zostać zrealizowana płatność); w zależności od osoby dłużnika wyróżnia się: weksel własny, w którym do zapłaty zobowiązany jest wystawca weksla i weksel ciągniony (weksel trasowany), w którym wystawca zleca wskazanej w wekslu osobie zapłacenie określonej kwoty na rzecz osoby trzeciej; w zależności od osoby remitenta rozróżnia się: weksel na zlecenie (upoważnia do przeniesienia w drodze indosu prawa do wierzytelności), weksel imienny (zawiera ścisłe określenie osoby remitenta) oraz weksel na okaziciela.

WYSTAWCA WEKSLA
Osoba wystawiająca weksel. Wystawca weksla własnego sam przyrzeka zapłatę sumy wekslowej w podanym w wekslu terminie. Wystawca weksla trasowanego poleca trasatowi zapłatę sumy wekslowej we wskazanym w wekslu terminie. do góry.

WEKSEL WŁASNY
Weksel zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie remitentowi wskazanemu na wekslu. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia na wekslu podpisu przez wystawcę weksla.

WEKSEL TRASOWANY
Zawierający skierowane przez wystawcę weksla do oznaczonej osoby (trasata) bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniędzy (sumy wekslowej) w oznaczonym czasie i miejscu na rzecz oznaczonej osoby (remitenta)

WIERZYCIEL
Osoba fizyczna lub prawna, uprawniona na podstawie powstałego zobowiązania, do otrzymania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od dłużnika; w obrocie gospodarczym, wierzyciel jest podmiotem oczekującym na spłatę środków pieniężnych od dłużnika; uprawnienie wierzyciela nosi nazwę wierzytelności, a zobowiązanie dłużnika – długu.

WIERZYTELNOŚĆ
Przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, w obrocie gospodarczym – wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnych tytułów, np. wypłaconych zaliczek, sprzedaży produktów, wykonanych robót i usług, rozliczeń z budżetem, pracownikami; powstanie wierzytelności jest poprzedzona przypływem środków pieniężnych do podmiotu gospodarczego; nie wszystkie wierzytelności korzystają z przywileju “pierwszeństwa” zaspokojenia przed innymi wierzytelnościami (np. wierzytelności Skarbu Państwa) oraz z różnorodnych form zabezpieczenia i egzekucji.

WINDYKACJA
Pozasądowe i sądowe dochodzenie zwrotu czegoś, rzeczy lub pieniędzy.

WINDYKACJA OUTSOURCING’OWA
Jest pojęciem dość szerokim i w praktyce oznacza powierzenie określonych spraw dotyczących windykacji firmie zewnętrznej; usługa windykacji outsourcing’owej nie ma jasno zdefiniowanej grupy docelowej, bowiem można ją stosować w każdym segmencie rynku, od kilkuosobowych firm do międzynarodowych korporacji.

WYROK
Orzeczenie sądu, które rozstrzyga sprawę, co do istoty i kończy postępowanie; wyrok wydawany jest zwykle po przeprowadzeniu rozprawy; w procesie cywilnym, sąd wyrokiem oddala lub uznaje powództwo i rozstrzyga o żądaniu powoda, w procesie karnym – uniewinnia lub skazuje oskarżonego; są różne rodzaje wyroku takie jak: zaoczny, łączny, częściowy.

WINDYKACJA BEZPOŚREDNIA
Odzyskanie należności od dłużników, którzy nie reagują na monity telefoniczne i pisemne, bezpośredni kontakt z dłużnikiem w celu osobistego zdyscyplinowania go i skłonienia do spłaty zadłużenia.
Bezpośredni kontakt z dłużnikiem jest uzupełnieniem windykacji telefonicznej i pisemnej (w ramach działań pozasądowych). Przeprowadzenie wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika daje dodatkowe możliwości oddziaływania i kontaktu z nierzetelnym płatnikiem, możliwość bezpośredniego odbioru sprzętu lub gotówki oraz czynności mających na celu ujawnienie majątku.

W ramach windykacji bezpośredniej prowadzone są działania:

 1. Scoring – sprawdzenie wiarygodności osób i podmiotów gospodarczych starających się o kredyt, leasing, oferujących swoje usługi lub chęć współpracy z przedsiębiorstwem. Założeniem scoringu jest weryfikacja danych, które kontrahent przekazuje swojemu partnerowi, pragnąc rozpocząć z nim współpracę. Czas wykonania zlecenia scoringowego przez firmy windykacyjne to standardowo 24 – 48 godzin. Usługa ta może być wykonywana wyłącznie przez osoby posiadających licencje detektywistyczne.
 2. Wywiad majątkowy/gospodarczy – wykonywany na rzecz postępowania windykacyjnego poprzez zbieranie informacji dotyczących dłużników. Wszelkie czynności wywiadowcze mogą być realizowane wyłącznie przez licencjonowanych detektywów. Sporządzony raport z prowadzonych działań windykacyjnych może zawierać zdjęcia siedziby firmy, zdjęcia przedmiotów, odpisy dokumentów i innych materiałów zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy.
 3. Wizyta standardowa – to pierwszy osobisty kontakt windykatora z dłużnikiem w miejscu zamieszkania, pracy, prowadzenia działalności. Celem wizyty jest ustalenie przyczyn zalegania z należnościami, określenie terminów spłaty, przekazania lub wypełnienia odpowiednich dokumentów oraz zdyscyplinowanie dłużnika i skłonienie go do spłaty zadłużenia. Ponadto windykatorzy terenowi mogą dokonywać odbioru całości lub części zaległej kwoty. Możliwe jest także przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania dłużnika.
 4. Wizyta monitorująca – ponowne bezpośrednie kontakty z dłużnikami, którzy nie wywiązują się ze swoich wcześniejszych deklaracji spłat. Celem wizyty jest ustalenie przyczyn opóźnień, ustalenie nowego terminu spłaty lub podpisanie ugody, zebranie pakietu informacji niezbędnych do prowadzenia dalszych działań wobec dłużnika.
 5. Odbiór gotówki od dłużnika – usługa oferowana przez firmy windykacyjne polegająca na bezpośrednim odbiorze gotówki od dłużnika i przekazaniu środków na konto wierzyciela. Działanie to odbywa się na podstawie pełnomocnictwa. Zastosowanie tej usługi zwiększa znacznie skuteczność działań windykacyjnych. Firma windykacyjna odpowiada za każdą kwotę od chwili jej przekazania przez dłużnika do czasu wpłaty na rachunek Klienta.
 6. Windykacja przedmiotów ruchomych – to usługa polegająca na odbiorze od dłużników (m.in. motocykli, samochodów ciężarowych i osobowych, przyczep, naczep, ciągników rolniczych), dostarczeniu ich w wyznaczone przez wierzyciela miejsce lub wycenienie, zmagazynowaniu i sprzedaniu odzyskanych przedmiotów.

WŁAŚCIWOŚĆ PRZEMIENNA
Właściwość przemienna polega na tym, że odstępując od zasady, że powództwo wytacza się przed sądem pozwanego, wprowadza się możliwość wyboru tego sądu przez powoda . Może to nastąpić w następujących przypadkach:

 • o roszczenie majątkowe, w sytuacji gdy to roszczenie dotyczy działalności jednostki organizacyjnej pozwanego lub jego zakładu, wówczas można wytoczyć powództwo przed sąd w okręgu którego znajduje się jednostka organizacyjna, lub zakład pozwanego;
 • o ustalenie istnienia umowy, jej wykonanie, rozwiązanie, unieważnienie lub o odszkodowanie z powodu niewykonania (lub nienależytego wykonania) umowy, powództwo można wytoczyć przed sądem, w okręgu którego miało nastąpić wykonanie tej umowy;
 • w przypadku gdy chodzi o zapłatę należności pełnomocnika można wytoczyć powództwo przed sądem, gdzie pełnomocnik procesowy prowadził sprawę;
 • w sprawach ze stosunku najmu lub dzierżawy można wytoczyć powództwo przed sądem, w okręgu którego znajduje się nieruchomość;
 • w sprawach ze stosunku pracy powództwo można wytoczyć przed sądem pozwanego lub w okręgu, którego praca jest lub miała być świadczona, bądź w okręgu gdzie znajduje się zakład pracy.
 • w sprawach o roszczenie alimentacyjne i o ustalenie ojcostwa;
 • o roszczenie z tytułu czynu niedozwolonego, można w tym przypadku wytoczyć powództwo przed sądem, w okręgu którego nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.WYJAWIENIE MAJĄTKU

Jeśli na skutek przeprowadzonej egzekucji wierzyciel nie został w pełni zaspokojony lub jeśli zajęty w toku egzekucji majątek dłużnika nie rokuje pełnego zaspokojenia wierzyciela, może on żądać aby dłużnik dokonał złożenia wykazu swojego majątku.
Ustawodawca, aby zapobiec powstawaniu takich sytuacji w praktyce, wprowadził do Kodeksu postępowania cywilnego – ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) szczególną instytucję prawną: wyjawienia majątku, unormowaną przez przepisy art. 913-9201 K.p.c.
Jeżeli:

 1. zajęty w toku egzekucji majątek dłużnika nie rokuje nadziei zaspokojenia egzekwowanych należności (wystarczy tu porównanie wartości zajętego majątku z egzekwowaną wierzytelnością);
 2. wierzyciel wykaże (np. poprzez przedłożenie pisma komornika, zawiadamiającego o bezskuteczności egzekucji i wzywającego wierzyciela do wskazania majątku dłużnika nadającego się do egzekucji), że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swojej należności; a nawet w sytuacji, gdy wierzyciel jeszcze przed wszczęciem egzekucji uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy;

– może złożyć do sądu wniosek o zobowiązanie dłużnika do dostarczenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny” (art. 913 K.p.c.).

WYMAGALNOŚĆ
To stan, w którym wierzyciel ma prawną możność żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności (np. wskutek nadejścia terminu płatności).

do góry ^

ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI
Działanie, którego celem jest zapobieganie powstawaniu wierzytelności przeterminowanych oraz minimalizacja strat wynikających z kredytowania kontrahentów; podnosi znaczenie i prestiż firmy potrafiącej zadbać o swoje finanse oraz daje wiele niewątpliwych korzyści nie odstraszając i nie zniechęcając dotychczasowych lub potencjalnych klientów.

ZDOLNOŚĆ PRAWNA
Możność bycia podmiotem prawa w ogóle i w zakresie konkretnych praw podmiotowych i obowiązków.

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH
Możność dokonywania czynności prawnych, wskutek których nabywa się prawa lub zaciąga zobowiązania.

ZOBOWIĄZANIA
Stosunek prawny łączący dwa lub więcej podmiotów, w którym jedna strona jest zobowiązana do spełnienia pewnego świadczenia (zachowania się – działania, zaniechania, rzeczy – oznaczonych co do gatunku np. : pieniędzy, lub co do tożsamości), a druga strona uprawniona do odbioru tegoż świadczenia; powstały na skutek zobowiązania dług, występuje wówczas, gdy zachodzi różnica w czasie między wymagalną datą spełnienia świadczenia, a wykonaniem zobowiązania – np.: zapłatą. Zobowiązania można dzielić ze względu na:
a) rodzaj usług, tytuł np.: zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług, wynagrodzeń,
b) sposób zapłaty, np. zobowiązania pieniężne, towarowe,
c) osobę wierzyciela, np. zobowiązania podatkowe, bankowe,
d) termin płatności – zobowiązania krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe,
e) punktualność płacenia – zobowiązania prawidłowe, przeterminowane,
f) tryb zapłaty – zobowiązania inkasowe, wekslowe.

do góry ^

ŻĄDANIE ZAPŁATY
Bankowy dokument rozliczeniowy wykorzystywany do prowadzenia przez banki rozliczeń inkasowych (inkaso); żądanie zapłaty wypełnia wierzyciel, dołączając do niego dokumenty potwierdzające zasadność jego roszczeń wobec dłużnika, co staje się podstawą dla rozliczenia transakcji pomiędzy bankami dłużnika i wierzyciela.

do góry ^

Słownik pz 17:35