Rejonowy Związek Spółek Wodnych w MławieREFERENCJE NR 1/2010

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Mławie informuje, że zgodnie z zawartą umowa Grupa Kapitałowa Południe – Zachód Sp.z o.o. ul. Hubska 96, 50-502 Wrocław, w okresie od 31.03.2010 r. wykonywała zlecenie polegające na windykacji zaległości od użytkowników gruntów zmeliorowanych, należących do obsługiwanych przez nas Spółek Wodnych za okres od 2007 do 2008 roku.

Z przekazanych list z nazwiskami i podanymi kwotami w w/w okresie Grupa Kapitałowa zrealizowała 72% zaległości.

Sposób rozliczenia i wzajemnych kontaktów w trakcie trwania umowy prowadzony był w sposób wzorowy, co pozwoliło uzyskać zamierzone efekty.
Stwierdzamy, że Grupa Kapitałowa Południe – Zachód Sp.z o.o. zasługuje na zaufanie i jest godna polecenia.

Informacja została wydana na prośbę zainteresowanego.

Z upoważnienia Zarządu RZSW Kierownik Biura Ludwik Czaplicki