Koszty windykacji – z czym to się je?

Koszty windykacji – z czym to...

71 33 45 415 Wyślij wiadomość
Koszty windykacji – z czym to się je?

Koszty windykacji – z czym to się je?

Kto ponosi koszty firmy windykacyjnej?

Koszty windykacji ponosi dłużnik?

Windykacja na koszt dłużnika?

Jakie są prawa wierzyciela?
 

 

Koszty windykacji – z czym to się je?

 

Każdy, kto kiedykolwiek został postawiony w pozycji wierzyciela z powodu braku terminowej spłaty zobowiązania przez kontrahenta wie, że sam dług to tylko część problemu. Kolejną częścią są czas i środki, które należy poświęcić, żeby skłonić dłużnika do spłaty. Barierą przed skorzystaniem z usług profesjonalnej pomocy firmy windykacyjnej są środki, które należy zainwestować w odzyskanie pieniędzy. W ogólnym ujęciu skutkuje to tym, że skuteczność odzyskiwania długów jest niższa niż mogłaby być. Traci na tym każdy z wierzycieli z osobna, a co za tym idzie – i cała gospodarka.

Problem dostrzeżono na szczeblu Unii Europejskiej. W 2011 wydana została dyrektywa w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Dwa lata później wytyczne zawarte w dyrektywie zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Co to w praktyce oznacza dla wierzyciela? Na podstawie art. 10 wzmiankowanej wyżej ustawy dłużnik może zostać obciążony kosztami, które wierzyciel poniósł, by skutecznie dochodzić swojej należności. Aby tak się stało spełnione muszą zostać 2 warunki:

  1. Źródłem długu musi być transakcją handlową, w szczególności będzie nią umowa zawarta między przedsiębiorcami w związku z ich działalnością;
  2. Wierzyciel poniósł koszty dochodzenia należności od dłużnika;

Ustawa wprowadza podział kosztów windykacji na dwie kategorie:

Pierwsze są kosztami zryczałtowanymi i wynoszą równowartość 40 €. Mają one charakter ryczałtowy i należą się one wierzycielowi zawsze, gdy dłużnik spóźni się z płatnością, niezależnie od tego, czy wierzyciel rzeczywiście poniósł koszty dochodzenia należności.
Drugi rodzaj, to koszty ponad równowartość 40 €. Jeżeli koszty dochodzenia należności były wyższe niż kwota ryczałtu, wierzyciel ma prawo do żądania od dłużnika zapłaty realnie poniesionych kosztów. Obejmować one mogą zarówno koszty poniesione przez samego wierzyciela (koszty wezwań, dojazdów, pracy), jak i koszty usług w tym korzystania z firm windykacyjnych (na zasadzie outsourcingu).

Druga opcja wydaje się idealnie skrojona na potrzeby wierzycieli, którzy korzystają z profesjonalnej pomocy w procesie windykacji należności. Aby w jak największym stopniu ograniczać koszty windykacji ponoszone przez naszych klientów, wykorzystujemy wszelkie narzędzia, których dostarcza nam prawo.

Od kilku lat standardowo zamieszczamy w naszych umowach zapis dotyczący dochodzenia od dłużnika kosztów windykacji.

Nie kończymy sprawy po odzyskaniu kwoty głównej długu i odsetek. Walczymy do końca – aż do odzyskania dla klienta także całości poniesionych kosztów.

W taki sposób wypracowujemy swoje 120 % skuteczności.

Koszty windykacji – z czym to się je? pz 11:09