Dłużnik na wakacjach?

Dłużnik na wakacjach?

71 33 45 415 Wyślij wiadomość
dłużnik, wakacje, promocja

Dłużnik na wakacjach?

Regulamin „Wakacyjna promocja”

  1. Przedmiotem Promocji jest rabat udzielony Klientowi, który zleca Grupie Kapitałowej Południe Zachód sp. z o.o. windykację co najmniej dwóch bezspornych wierzytelności z datą wymagalności nie starszą niż 1 rok w chwili zlecenia jej do windykacji. Jako bezsporną traktuje się sprawę w której dłużnik nie wnosi zastrzeżeń co do istnienia i wysokości zobowiązań.
  2. Promocja trwa od 10.07.2018 do 30-08-2018.
  3. Jako datę przystąpienia do Promocji przyjmuje się datę zlecenia bezpłatnej weryfikacji co najmniej dwóch dłużników, których wierzytelności zostaną przyjęte przez Grupę Kapitałową Południe Zachód sp. z o.o. do windykacji.
  4. Grupie Kapitałowej Południe Zachód sp. z o.o. udziela Klientowi rabatu do wysokości 50% netto od drugiej (mniejszej co do wartości) sprawy. Rabat liczony jest jako 50% ustalonego w umowie windykacji wynagrodzenia prowizyjnego, w stosunku do aktualnie obowiązującego cennika usług. Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Spz.o.o. udziela rabatu poprzez zawarcie z Klientem umowy na dochodzenie drugiej zleconej sprawy z zastosowaniem dyskonta od należności głównej w wysokości 50% ceny wynikającej z cennika. Jako druga traktowana jest sprawa o mniejszej wartości nominalnej należności głównej.
  5. Udzielenie rabatu o którym mowa w p. 4 niniejszego regulaminu w jednej sprawie wyczerpuje warunki promocji. Promocja nie ulega zwielokrotnieniu i w okresie jej trwania Klient skorzystać może z niej jedynie jednorazowo.

 

materiały do pobrania – regulamin_WAKACYJNA_PROMOCJA

Dłużnik na wakacjach? pz 08:50