Strona glowna Strona glowna Strona glowna

WYSZUKIWARKA KRS ONLINE

Wyszukiwarka umożliwia znalezienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS.

 

Możliwe jet przeszukanie:
  • pełnego rejestru
  • podmiotów w upadłosci
  • Organizacji pożytku publicznego
Możliwe jest wyszukiwanie wg:
  • numeru KRS
  • nazwy podmiotu
  • numeru NIP
  • numeru REGON

 

  
 

 
Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:
  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

 

Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny 

Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Każdy zainteresowany może w siedzibie właściwego sądu, bez ograniczeń przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Grupa Kapitałowa Południe-Zachód

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba i adres do korespondencji
ul. Wyścigowa 56 C
53-012 Wrocław

tel.:
0-71/ 33-45-415
fax:
0-71/ 33-45-430
email:
biuro@pz.com.pl